Khách hàng có thể thanh toán tiền mặt trực tiếp tại công ty hoặc tại địa chỉ khách hàng